Vườn quốc gia cát bà - Khu dự trữ sinh quyển thế giới
031-3688-981
Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thông báo về Mẫu phiếu đánh giá, phân loại viên chức Vườn Quốc gia Cát Bà
10/11/2016 - 09:38

Mấu số 02: Mẫu phiếu đánh giá, phân loại viên chức Vườn Quốc gia Cát Bà

(Kèm theo Quy chế đánh giá, phân loại viên chức Vườn Quốc gia Cát Bà

ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-VQGCB ngày 23 tháng 11 năm 2015)

 

VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 2016

Họ  tên: ..............................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp:.....................................................................................

Đơn vị công tác: ....................................................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: ………… Bậc: ……… Hệ số lương: ...................

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

.....................................................................................................................................

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

.....................................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

.....................................................................................................................................

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

.....................................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

.....................................................................................................................................

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

.....................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

.....................................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

.....................................................................................................................................

  

Ngày.......tháng…..năm 20...
Viên chức tự đánh giá

 III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

.....................................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

.....................................................................................................................................

 

 

Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

 

 

 IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

..........................................................................................................................................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

..................................................................................................................................... Tải tệp đính kèm Tại đây

  

Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng đơn vị 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào