Vườn quốc gia cát bà - Khu dự trữ sinh quyển thế giới
031.3688975 - 031.3688981
Tìm kiếm... Tìm kiếm
  • 18/11/2016 - 15:10
    Tuyên truyền nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi ứngxửvới môi trường cho đối tượng là khách du lịch
  • 18/11/2016 - 15:09
    Tuyên truyền, giáo dục môi trường cho học sinh sinh viên các trường đến tìm hiểu, tham quan học tập và học sinh tại các xã, thị trấn trong vùng đệm của Vườn.
  • 18/11/2016 - 15:07
    Tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng...
10