Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2019
Xem chi tiết Tai đây